THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 1
 • Nội dung 1
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Quản Trị Viên

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
 • Bài 1: Các khí dùng trong công nghệ hàn hơi
 • Bài 2: Thiết bị hàn hơi
 • Bài 3: Yếu tố nguy hiểm, có hại trong công tác hàn hơi
 • Bài 4: Quản lý an toàn đối với thiết bị hàn hơi
 • Bài 5: Biện pháp an toàn khi tổ chức thực hiện công việc hàn hơi
 • Nội dung Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 1
 • Nội dung 1
Đăng ký