THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 1
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Quản Trị Viên

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
 • Bài 1: Khái niệm chung về hàn điện
 • Bài 2: Phân loại hàn hồ quang
 • Bài 3: Sự tạo thành mối hàn và tổ chức kim loại mối hàn
 • Bài 4: Kỹ thuật hàn
 • Bài 5: Chế độ hàn
 • Bài 6: Các biện pháp nâng cao năng suất hàn hồ quang tay
 • Bài 7: Thiết bị và dụng cụ hàn điện
 • Bài 8: Yếu tố nguy hiểm, có hại trong công việc hàn điện
 • Bài 9: Biện pháp an toàn khi hàn điện
 • Nội dung Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 1
Đăng ký