THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 1
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Quản Trị Viên

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
 • a Nội dung
 • Chương I. Phân loại hóa chất
 • Chương II. Nguy cơ tác hại của hóa chất
 • Chương III. Biện pháp phòng ngừa
 • Chương IV. Kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 1
Đăng ký