THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 5
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

- ĐỐI TƯỢNG:

  An toàn vệ sinh viên

- NỘI DUNG: 

  Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 5
 • Bài 1: Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở
 • Phần 1: Hội đồng An toàn - Vệ sinh lao động ở cơ sở Video
 • Phần 2: Bộ phận ATVSLĐ ở cơ sở Video
 • Phần 3: Bộ phận Y tế ở cơ sở Video
 • Phần 4: An toàn - Vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Bài 2: Kỹ năng và phương pháp hoạt động của An toàn - Vệ sinh viên

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 5
Đăng ký