THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 17
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

- ĐỐI TƯỢNG:

  Người làm công tác y tế lao động

- NỘI DUNG: 

  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 17
 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ
 • Phần 1: Giới thiệu Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Giới thiệu các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư do Bộ LĐTBXH ban hành hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 4: Giới thiệu Thông tư của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn về ATVSLĐ Video
 • Bài 2: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ
 • Nội dung bài 2 Scorm
 • Bài 3: Quy định khi xây dựng, cải tạo công trình chứa thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
 • Nội dung bài 3 Tài liệu
 • Bài 4: Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện công tác ATVSLĐ tại cơ sở
 • Phần 1: Hội đồng AT-VSLĐ tại cơ sở Video
 • Phần 2: Bộ phận An toàn - Vệ sinh lao động tại cơ sở Video
 • Phần 3: Bộ phận Y tế tại cơ sở Video
 • Phần 4: Bộ phận An toàn - Vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở Video
 • Bài 5: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ trong sản xuất Video
 • Bài 6: Cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 6 Video
 • Bài 7: Văn hóa an toàn
 • Nội dung bài 7 Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 17
Đăng ký