THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 36
 • Nội dung 10
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

- ĐỐI TƯỢNG:

  Đối tượng khác

- NỘI DUNG: 

   Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; 
   Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 10
 • Bài 1: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2. Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ trong sản xuất Video
 • Bài 2: Cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 • Nội dung bài 3 Tài liệu
 • Bài 4: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ
 • Phần 1: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Phần 2: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Các hành vi bị nghiêm cấm Video
 • Bài 5: Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới An toàn - Vệ sinh viên
 • Nội dung bài 5 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 36
 • Nội dung 10
Đăng ký