THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 32
 • Nội dung 17
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

- ĐỐI TƯỢNG:

  Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

- NỘI DUNG: 

   Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
   Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 17
 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ
 • Phần 1: Giới thiệu Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Giới thiệu các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư do Bộ LĐTBXH ban hành Video
 • Phần 4: Giới thiệu các Thông tư của các Bộ chuyên ngành khác Video
 • Bài 2: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ
 • Nội dung Scorm
 • Bài 3: Quy định khi xây dựng công trình chứa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
 • Nội dung Tài liệu
 • Bài 4: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ trong sản xuất Video
 • Bài 5: Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 5 Video
 • Bài 6: Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 • Nội dung bài 6 Tài liệu
 • Bài 7: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động & người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ
 • Phần 1: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc Video
 • Phần 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Các hành vi bị nghiêm cấm Video
 • Bài 8: Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới An toàn - Vệ sinh viên
 • Phần 1: Tổ chức bộ phận ATVSLĐ ở cơ sở Video
 • Phần 2: Bộ phận An toàn - vệ sinh viên Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 32
 • Nội dung 17
Đăng ký