THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 17
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

- ĐỐI TƯỢNG:

   Người làm chuyên trách, bán chuyên trách về AT-VSLĐ, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

- NỘI DUNG: 

   Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
   Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Công tác tự kiểm tra; Công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 17
 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về AT-VSLĐ
 • Phần 1: Giới thiệu Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Giới thiệu các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 4: Giới thiệu các Thông tư do các Bộ chuyên ngành khác ban hành Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư do Bộ LĐTBXH ban hành Video
 • Bài 2: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ
 • Nội dung bài 2 Scorm
 • Bài 3: Các quy định khi xây dựng công trình chứa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
 • Nội dung Tài liệu
 • Bài 4: Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở
 • Phần 1: Hội đồng AT-VSLĐ ở cơ sở Video
 • Phần 2: Bộ phận AT-VSLĐ Video
 • Phần 3: Bộ phận Y tế Video
 • Phần 4: Bộ phận An toàn - Vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Bài 5: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ Video
 • Bài 6: Cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 6 Video
 • Bài 7: Văn hóa an toàn
 • Nội dung bài 7 Tài liệu
 • Bài 8: Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra
 • Bài 9: Công tác điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ
 • Bài 10: Phân tích, đánh giá rủi ro trong sản xuất
 • Bài 11: Quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại cơ sở
 • Bài 12: Công tác huấn luyện ATVSLĐ
 • Bài 13: Quan trắc môi trường lao động
 • Bài 14: Hoạt động thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ
 • Bài 15: Công tác sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 0
 • Nội dung 17
Đăng ký