THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 0
 • Học viên 0
 • Nội dung 17
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

- ĐỐI TƯỢNG:

  Cán bộ quản lý (người đứng đầu tổ chức, đơn vị; cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động).

- NỘI DUNG: 

   Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
   Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 

 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản văn bản quy phạm pháp luật về AT-VSLĐ
 • Phần 1. Giới thiệu Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Các Nghị định hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 4: Giới thiệu các Thông tư của các Bộ chuyên ngành hướng dẫn về ATVSLĐ Video
 • Bài 2: Hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về AT-VSLĐ
 • Nội dung bài 2 Scorm
 • Bài 3: Các quy định khi xây dựng, cải tạo công trình để SX, SD, kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 • Nội dung bài 3 Tài liệu
 • Bài 4: Tổ chức bộ máy làm công tác ATVS LĐ tại cơ sở
 • Phần 1: Tổ chức Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động Video
 • Phần 2: Tổ chức bộ phận AT-VSLĐ tại cơ sở Video
 • Phần 3: Tổ chức bộ phận Y tế tại cơ sở Video
 • Phần 4: Tổ chức bộ phận An toàn - Vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác ATVSLĐ Video
 • Bài 5: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm cơ bản Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy nổ trong sản xuất Video
 • Bài 6: Cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 6 Video
 • Bài 7: Văn hóa an toàn
 • Nội dung bài 7 Tài liệu
 • Học viên Ngày đăng: 12/06/2019 01:12 Nội dung khóa học rất đa dạng và thu hút
 • Huỳnh Bá Quang Ngày đăng: 12/06/2019 01:13 Nội dung bài học scorm hay quá

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 0
 • Học viên 0
 • Nội dung 17
Đăng ký