THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 6
Đăng ký

Kiến thức cơ bản về hàn điện. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong công việc hàn điện. Biện pháp an toàn khi tổ chức và tiến hành công việc hàn điện.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4

Nguyễn Văn Lộc

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Tài liệu khóa học an toàn hàn điện - hàn hơi Tài liệu
 • Phần 1. Khái niệm về hàn điện Video
 • Phần 2. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong hàn điện Video
 • Phần 3. Các biện pháp đảm bảo an toàn khi hàn điện Video
 • Phần 4. Hàn trong điều kiện đặc biệt Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 6
Đăng ký