THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 7
Đăng ký

Nhận diện không gian hạn chế và biện pháp an toàn để phòng ngừa tai nạn lao động, tổn hại sức khỏe trong quá trình làm việc trong không gian hạn chế

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 3

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Tài liệu khóa học Tài liệu
 • Bài 1: Môi trường không gian hạn chế
 • Nội dung bài 1. Video
 • Bài 2: Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong không gian hạn chế
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Tổ chức làm việc an toàn trong không gian hạn chế
 • Nội dung bài 3 Video
 • Bài 4: Quy trình vào - ra và ứng cứu khẩn cấp trong KGHC
 • Nội dung bài 4 Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 7
Đăng ký