THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 8
Đăng ký

Kiến thức cơ bản về thiết bị nâng; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong vận hành thiết bị nâng; quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị nâng.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Nguyễn Vũ Cường

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 6

Trần Văn Chúng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Tài liệu khóa học AT-VSLĐ Nhóm 3 - chuyên ngành thiết bị nâng Tài liệu
 • Bài 1. Khái niệm và phân loại
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: Sự mất ổn định của thiết bị nâng
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Thiết bị phụ chịu tải
 • Phần 3.1. Cáp, xích Video
 • Phần 3.2. Móc, Maní Video
 • Phần 3.3. Tang, Phanh Video
 • Bài 4: Quy định an toàn khi sử dụng thiết bị nâng
 • Nội dung bài 4 Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 8
Đăng ký