THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 5
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1

Trần Văn Chúng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Trần Đức Toàn

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4
 • Bài 1: Định nghĩa và phân loại thang máy
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: Một số bộ phận cơ bản của thang máy
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Các thiết bị an toàn của thang máy
 • Nội dung bài 3 Video
 • Bài 4: Quy định vận hành an toàn
 • Nội dung bài 4 Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 0
 • Nội dung 5
Đăng ký