THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 2
 • Nội dung 7
Đăng ký

Phân loại hóa chất; nhận diện hóa chất nguy hiểm; Nguy cơ tác hại của hóa chất và các biện pháp phòng ngừa.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 3

Nguyễn Thị Thu Hà

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Đinh Thị Xuyên

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4
 • Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • Tài liệu khóa học An toàn sử dụng hóa chất Tài liệu
 • Chương 1: Phân loại hóa chất
 • Nội dung chương 1 Video
 • Chương 2: Nguy cơ tác hại của hóa chất
 • Nội dung chương 2 Video
 • Chương 3: Các biện pháp phòng, ngừa
 • Nội dung chương 3 Video
 • Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc với hóa chất
 • Nội dung chương 4 Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 2
 • Nội dung 7
Đăng ký