THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 6
Đăng ký

Kiến thức cơ bản về máy, thiết bị cơ khí; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong vận hành máy, thiết bị cơ khí và biện pháp phòng ngừa.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 4

Trương Ngoc Loan

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 2
 • Tài liệu khóa học AT-VSLĐ nhóm 3 - Chuyên ngành Cơ khí Tài liệu
 • Bài 1: Tổng quan về cơ khí
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: An toàn trong sử dụng máy cơ khí
 • Nội dung bài 2 Video
 • Phần tham khảo
 • Bài 1: An toàn sử dụng máy tiện Video
 • Bài 2: Tai nạn do máy cán, cuốn, kẹp Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 6
Đăng ký