THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 4
 • Học viên 13
 • Nội dung 6
Đăng ký

Kiến thức cơ bản về hàn hơi; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong công việc hàn hơi; biện pháp an toàn khi tổ chức và tiến hành công việc hàn hơi.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Mai Văn Khiêm

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Mai Quang

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4

Phạm Ngọc Tài

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Tài liệu khóa học An toàn Hàn điện - Hàn hơi Tài liệu
 • Bài 1. Tổng quan công nghệ hàn hơi
 • Nội dung bài 1 Video
 • Bài 2: Yêu cầu đối với thiết bị và thợ hàn hơi
 • Nội dung bài 2 Video
 • Bài 3: Yếu tố nguy hiểm, có hại trong công việc hàn hơi
 • Nội dung bài 3 Video
 • Bài 4: Quy định an toàn trong hàn hơi
 • Nội dung bài 4 Video
 • Bài kiểm tra cuối khóa học Nhóm 3 - Chuyên ngành hàn hơi Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 4
 • Học viên 13
 • Nội dung 6
Đăng ký