THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 6
 • Học viên 2
 • Nội dung 65
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

Nội dung:

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; Công tác tự kiểm tra; Công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; Thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Đối tượng:

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 44

Nguyễn Văn Hậu

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 7

Trần Văn Chúng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 2

Nguyễn Văn Lộc

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 2

Đỗ Tiến Hải

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 5

Nguyễn Thị Thu Hà

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 5
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • 1. Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • 2. Tài liệu khóa học nhóm 2 (phần I và II) Tài liệu
 • 3. Thông tin về tình hình tai nạn lao động Video
 • Phần I. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ
 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ
 • Phần 1: Giới thiệu Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Giới thiệu các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư do Bộ LĐTBXH ban hành Video
 • Phần 4: Giới thiệu các Thông tư của các Bộ chuyên ngành khác Video
 • Bài 2: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ
 • Nội dung bài 2 Scorm
 • Bài 3: Quy định khi xây dựng công trình chứa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
 • Nội dung bài 3 Tài liệu
 • Bài 4: Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở
 • Phần 1: Hội đồng AT-VSLĐ ở cơ sở Video
 • Phần 2: Tổ chức bộ phận AT-VSLĐ tại cơ sở Video
 • Phần 3: Tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở Video
 • Phần 4: Tổ chức bộ phận An toàn - vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền và trách nhiệm của CĐCS trong công tác AT-VSLĐ Video
 • Bài 5: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ trong sản xuất Video
 • Bài 6: Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 6 Video
 • Bài 7: Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 • Nội dung bài 7 Tài liệu
 • Bài 8: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ
 • Phần 1: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc Video
 • Phần 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Các hành vi bị nghiêm cấm Video
 • Bài kiểm tra kết thúc phần I (chiếm tỷ lệ 25% tổng điểm toàn khóa học)
 • Bài kiểm tra kết thúc phần I (Kiến thức chung về AT-VSLĐ) Bài kiểm tra
 • Phần II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • Bài 9: Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ
 • Phần 1. Công tác tự kiểm tra AT-VSLĐ Video
 • Phần 2. Hướng dẫn điều tra, thống kê, báo cáo TNLĐ Video
 • Bài 10: Phân tích, đánh giá rủi ro trong sản xuất
 • Phần 1. Trích dẫn quy định của pháp luật liên quan hoạt động đánh giá rủi ro Video
 • Phần 2.1.Định nghĩa rủi ro và nhận diện Video
 • Phần 2.2. Điều kiện xảy ra mối nguy Video
 • Phan 2.3 Cac buoc danh gia rui ro Video
 • Phan 3. Thuc hanh danh gia rui ro Video
 • Bài 11: Quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại cơ sở
 • Phần 1. Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Video
 • Phần 2. Danh mục máy, thiết bị, vật tư có YCNN về an toàn lao động (tiếp theo) Video
 • Phần 3: Quản lý máy, thiết bị, vật tư có YCNN về an toàn lao động tại cơ sở Video
 • Bài 12: Hoạt đông thông tin, tuyên truyền và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
 • Phần 1. Công tác huấn luyện AT-VSLĐ Video
 • Phần 2. Cong tac thong tin tuyen truyen ve AT-VSLD Video
 • Bài 13: Công tác quan trắc môi trường lao động
 • Nội dung bài 13 Video
 • Bài 14: Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
 • Nội dung bài 14 - Phần 1 Video
 • Nội dung bài 14 - Phần 2 Video
 • Bài 15: Công tác sơ cấp cứu TNLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Nội dung bài 15 Video
 • Tham khảo kỹ thuật sơ cấp cứu
 • Kỹ thuật garo cầm máu Video
 • Kỹ thuật cấp cứu khi nạn nhân ngừng hô hấp. Video
 • Kỹ thuật cố định gãy xương cánh tay và xương đùi Video
 • Kỹ thuật cấp cứu chấn thương cốt sống Video
 • Kỹ thuật cứu người bị điện giật. Video
 • Bài 16: Xây dựng nội quy, biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ; PCCN, ...
 • Phần 1. Xây dựng nội quy, quy chế, biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ Video
 • Phần 2. Phòng chống cháy nổ trong cơ sở lao động Video
 • Phần 2. Phòng chống cháy nổ trong cơ sở lao động (tiếp theo) Video
 • Phần 3. Xây dựng, đôn đốc thực hiện kế hoạch AT-VSLĐ hằng năm Video
 • Phần 4. Công tác TĐKT và thống kê, báo cáo công tác AT-VSLĐ Video
 • Bài kiểm tra kết thúc phần II (chiếm tỷ lệ 50% tổng điểm toàn khóa học)
 • Bài kiểm tra kết thúc phần II (Nghiệp vụ công tác AT-VSLĐ) Bài kiểm tra
 • Phần III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGÀNH
 • Bài 17. An toàn làm việc trong không gian hạn chế
 • Tài liệu chuyên ngành an toàn làm việc trong không gian hạn chế Tài liệu
 • Phần 1. Tổ chức làm việc an toàn trong không gian hạn chế Video
 • Phần 2. Quy trình vào/ra và ứng cứu khẩn cấp trong KGHC Video
 • Bài 18. An toàn Hàn điện - Hàn hơi
 • Tài liệu chuyên ngành an toàn han điện - hàn hơi Tài liệu
 • Phần 1. Quy định an toàn khi hàn hơi Video
 • Phần 2. Quy định an toàn trong Hàn điện Video
 • Phần 3. Tổ chức an toàn trong công việc hàn điện Video
 • Bài 19. An toàn sử dụng nồi hơi, bình chịu áp lực
 • Phần 1. Yếu tố nguy hiểm khi sử dụng thiết bị áp lực Video
 • Phần 2. Quy định về quản lý, sử dụng nồi hơi, bình chịu áp lực tại cơ sở Video
 • Phần 2. Quy định về quản lý, sử dụng nồi hơi, BCAL (tiếp theo) Video
 • Phan 3. Quy dinh QLSD Noi hoi, BCAL (tiếp theo) Video
 • Bài 20. An toàn sử dụng thiết bị nâng
 • Quy định an toàn khi sử dụng thiết bị nâng Video
 • Quy định an toàn khi sử dụng xe nâng hàng Video
 • Bài kiểm tra kết thúc phần III (chiếm tỷ lệ 25% tổng điểm toàn khóa học)
 • Bài kiểm tra kết thúc phần III (chuyên ngành) Bài kiểm tra
 • Điểm tổng kết = Tổng điểm của 3 bài kiểm tra [phần I (25%), phần II (50%) và III (25%)]

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 6
 • Học viên 2
 • Nội dung 65
Đăng ký