THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 2
 • Nội dung 16

Tài liệu do KOSHA cung cấp theo Dự án Nâng cao năng lực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại SOSHI.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 16
 • 1. Safety management (Nguoi quan ly an toan - Nhom 2) Tài liệu
 • 2. Health management (Nguoi quan ly suc khoe - Nhom 5) Tài liệu
 • 3. Safety management in construction (Cán bộ quản lý an toàn trong xây dựng) Tài liệu
 • 4. Crane insepctor (Kiểm tra cần trục) Tài liệu
 • 5. Press and searer inspector (An toàn thiết bị cơ khi) Tài liệu
 • 6. Local exhaust system inspector (Hệ thống thông gió cục bộ) Tài liệu
 • 7. Pressured vessel and boiler inspector (Hoa chat & Noi hoi) Tài liệu
 • 8. Training of trainers on OSH (Boi duong giang vien huan luyen ATVSLĐ) Tài liệu
 • 9. OSHMS expert (He thong quan ly an toan suc khoe nghe nghiep) Tài liệu
 • 10. Electrical equipment inspector (Kiểm tra an toàn thiết bị điện) Tài liệu
 • 11. Risk assessment expeert (Đanh gia rui ro) Tài liệu
 • 12. Fork lift and mobile elevating work platform expert (Xe nang) Tài liệu
 • 13. Prevention of fall from height (Phong ngua tai nan nga cao) Tài liệu
 • 14. Hearing protection program (Bảo vệ thính lực) Tài liệu
 • 15. MSDS (Thong tin an toan hoa chat) Tài liệu
 • 16. OSH glossary (Từ điển kỹ thuật chuyên ngành AT-VSLĐ) Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 2
 • Nội dung 16