THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 4
 • Nội dung 24
Đăng ký

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

Nội dung:

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa; cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Đối tượng: 

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Huỳnh Kim Hoàng

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 24
 • THÔNG TIN HƯỚNG DẪN
 • 1. Hướng dẫn học và làm bài kiểm tra Video
 • 2. Tài liệu khóa học nhóm 1 Tài liệu
 • 3. Thông tin tình hình tai nạn lao động Video
 • I. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AT-VSLĐ
 • Bài 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ
 • Phần 1: Giới thiệu Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Video
 • Phần 2: Giới thiệu các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Giới thiệu các Thông tư do Bộ LĐTBXH ban hành Video
 • Phần 4: Giới thiệu các Thông tư của các Bộ chuyên ngành khác Video
 • Bài 2: Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ
 • Nội dung bài 2 Scorm
 • Bài 3: Quy định khi xây dựng công trình chứa thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
 • Nội dung bài 3 Tài liệu
 • II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AT-VSLĐ
 • Bài 4: Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở cơ sở
 • Phần 1: Hội đồng AT-VSLĐ ở cơ sở Video
 • Phần 2: Tổ chức bộ phận AT-VSLĐ tại cơ sở Video
 • Phần 3: Tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở Video
 • Phần 4: Tổ chức bộ phận An toàn - vệ sinh viên Video
 • Phần 5: Quyền và trách nhiệm của CĐCS trong công tác AT-VSLĐ Video
 • Bài 5: Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và biện pháp phòng ngừa
 • Phần 1: Một số khái niệm Video
 • Phần 2: Yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 3: Yếu tố có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa Video
 • Phần 4: Phòng chống cháy, nổ trong sản xuất Video
 • Bài 6: Phương pháp cải thiện điều kiện lao động
 • Nội dung bài 6 Video
 • Bài 7: Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 • Nội dung bài 7 Tài liệu
 • Bài 8: Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ
 • Phần 1: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc Video
 • Phần 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ Video
 • Phần 3: Các hành vi bị nghiêm cấm Video
 • III. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC
 • Bài kiểm tra cuối khóa học nhóm 5 Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 4
 • Nội dung 24